tel. 795-565-700

czynne od pon-pt
od 8:00-20:00
sob. 8:00-18:00

LeonideX.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z ważną, kartą gwarancyjną do firmy LEONIDEX. W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez Klienta. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji. Firma LEONIDEX nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy. Klient oświadcza, że zabezpieczył dane i obciąża go ryzyko ich zniszczenia. W przypadku zlecenia przez Klienta odzyskania danych z uszkodzonych nośników firma LEONIDEX nie ponosi odpowiedzialności za nie odzyskanie danych i w przypadku ich odzyskania za treści w nich zawarte.
2. Termin naprawy płatnej jest uzależniony od czasu w jakim istnieje możliwość uzyskania odpowiednich części i rodzaju awarii. Firma LEONIDEX dołoży wszelkich starań aby ten termin był jak najkrótszy.
regulamin

3. Informacja umieszczona na dokumencie potwierdzającym przyjęcie sprzętu do naprawy dotycząca wstępnej oceny uszkodzenia urządzenia i zakresu naprawy może ulec zmianie po dokładnej diagnozie urządzenia.
4. W przypadku wykonywania przez LEONIDEX czynności niezbędnych do określenia zakresu i wyceny naprawy pobrana zostanie oplata w wysokości: 35 zł brutto. W przypadku wykonywania naprawy przez LEONIDEX w/w opłatą Klient nie będzie obciążony.
5. O zakończeniu naprawy i możliwości odbioru sprzętu, zmianie kwalifikacji naprawy, kosztach przekraczających limit naprawy Klient zostanie poinformowany w wybranej, odpowiedniej dla Klienta formie (telefonicznie, listownie, mailowo lub sms-em).
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek napraw o podwyższonym ryzyku, wykonywanych na życzenie Klienta.
7. Firma LEONIDEX nie odpowiada za wady ukryte przez Klienta przy oddaniu sprzętu do naprawy.
8. Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana oplata w wysokości  6 zł brutto za każdy dzień przechowywania. Oplata taka jest naliczana przez kolejne miesiące. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz LEONIDEX opłaty w wysokości naliczonej. Termin dla podjęcia sprzętu oddanego na podstawie zlecenia naprawy wynosi  6 miesięcy od dnia doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru sprzętu. W przypadku niemożności doręczenia wezwania termin ten wynosi 2 lata od dnia zwrotu wezwania bądź stwierdzenia niemożności doręczenia. Nieodebrany przez Klienta sprzęt, w razie niepodjęcia go pomimo wezwania i upływu w/w. terminów, przechodzi na własność LEONIDEX.  Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy na adres wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, ewentualnie wskazany w późniejszym terminie przed zakończeniem naprawy, w przypadku niepodjęcia korespondencji przez Klienta, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.
9. Opłaty za wykonane usługi są przyjmowane gotówka lub uznanym przelewem bankowym przed odbiorem sprzętu.
10. Warunkiem odbioru sprzętu jest przedstawienie oryginału „potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy”.
11. W przypadku naprawy sprzętu wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone podczas oddawania sprzętu do naprawy w przeciwnym wypadku wymienione części zostaną przekazane do recyclingu/utylizacji.
12. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, złożone lub wysłane na adres firmy lub za pomocą firmowego adresu mailowego.